FAQ "in tijden van Corona" - Private huurmarkt

De hogeronderwijsinstellingen, net zoals zoveel andere partijen zoals bv. de Huurdersbond, dringen aan op een wettelijke oplossing die, gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van zowel huurders als verhuurders. We rekenen hiervoor op de Vlaamse regering en de minister van Wonen.

Intussen kunnen onderstaande vragen je hopelijk verder helpen.

Mag ik op mijn privaat kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Je mag kiezen waar je verblijft (thuisadres of kot), maar je keuze moet standvastig zijn. Je mag dus niet switchen tussen thuisadres en kot.

Ik kies ervoor om naar huis te gaan. Mag ik mijn huurcontract dan vroegtijdig stopzetten?

Nee, wettelijk gezien kan je een huurcontract niet zomaar stopzetten. Ook al heb je er geen fout aan, je moet de overeenkomst respecteren. Je zet namelijk je studies verder, alleen niet via colleges in aula’s maar wel via online lessen. Een stopzetting van het contract op basis van het beëindigen van studies is hier dus niet mogelijk. Je hogeronderwijsinstelling zal je trouwens ook geen attest ‘stopzetting studies’ afleveren.

Een vroegtijdige beëindiging kan, in dit geval, enkel in onderling akkoord. D.w.z. dat jij en je kotbaas hiermee moeten instemmen. Misschien is je kotbaas in de huidige omstandigheden wel bereid om je huurovereenkomst voortijdig op te zeggen, mits bvb. een opzeggingsvergoeding van 1 of 2 maanden.

Om latere betwisting te vermijden, wordt dit best schriftelijk gedaan. Neem in dit schriftelijk akkoord ook reeds afspraken op wat betreft de overdracht van sleutels, de uitgaande staat van bevinding, de energiemeters etc.

Indien jouw huurovereenkomst een clausule bevat waarbij je met betaling van een opzegvergoeding de huurovereenkomst vroegtijdig kan beëindigen, dan kan je dit toepassen.

De andere opzegmodaliteiten, zoals de beëindiging van je studies (mét bewijs van de hogeronderwijsinstelling), blijven uiteraard ook gelden.

Alle info over vroegtijdige stopzetting vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Kan ik mijn kotbaas om huurvermindering of kwijtschelding van de huur vragen?

Er bestaat geen wet waardoor de verplichting voor huurders om huur te betalen zou wegvallen. Niets belet natuurlijk dat je kotbaas, in de huidige omstandigheden, uit vrije wil de huur of een deel ervan kwijtscheldt. Je kan ook onderhandelen over de mogelijkheid om kosten in vermindering te brengen, omdat je niet meer op je kot verblijft. Neem hiervoor contact op met je kotbaas. 

Zet elke afspraak op papier en stop niet zomaar met het betalen van je huur.

Het lukt mij niet om tijdig en/of volledig de huur te betalen omwille van inkomstenderving. Wat kan ik doen?

We raden je aan om vooreerst contact op te nemen met je kotbaas. Wie weet, kom je zo al tot een consensus.

Het is misschien verleidelijk om de volledige maandelijkse huursom niet te betalen omdat dit meteen een groot bedrag vertegenwoordigt. Dat raden we echter af.

Beter is het om toch reeds een deel te betalen, waarbij je (of jouw ouder(s)/voogd) uiteraard nog voldoende overhoudt om te leven. Is dit het geval, dan verwittig je je kotbaas per telefoon of e-mail dat je geconfronteerd wordt met inkomensverlies ten gevolge van tijdelijke werkloosheid of van tijdelijke bedrijfssluiting, maar dat je voorlopig reeds een maandelijks bedrag van € … zal betalen. Belangrijk is ook dat je aangeeft dat je de betalingsachterstand zal wegwerken. Je kan een afbetalingsplan opstellen, waarin je aangeeft met welk maandelijks bedrag de huurschuld zal worden aangezuiverd. De kans is groot dat dit je kotbaas geruststelt. Indien niet, kan je kotbaas naar de vrederechter stappen voor een sanctie zoals bvb. de ontbinding van je huurovereenkomst.

Zogenaamde schadebepalingen in het huurcontract bij huurachterstand dienen met een korreltje zout genomen te worden als ze ruimschoots de schade overtreffen. Het bepalen van nalatigheidsinteresten op 10% is zo’n overdreven schadebeding die de rechter steeds kan matigen.

Heb je financiële moeilijkheden je in deze periode om bv. de huur van jouw kot betalen?

Contacteer jouw sociale dienst via

Mag ik studiemateriaal ophalen van mijn kot?  

Ja, dat wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Let wel: bij controle moet aangetoond worden dat de reden van verplaatsing het ophalen van studiemateriaal betreft.    

Mag ik mijn kot leeghalen als het huurcontract beëindigd is?  

Ja, een verhuis wordt gezien als een essentiële verplaatsing.    

Mag mijn kotbaas mijn kot laten bezichtigen door potentiële huurders?  

Neen, dat is niet toegelaten. Bezichtigingen mogen pas georganiseerd worden van zodra er nieuwe, officiële richtlijnen komen.    

Kan ik mijn kotbaas nog aanspreken om de nodige herstellingen uit te voeren?

Wat als hij geen vakman te pakken kan krijgen omwille van de verstrengde Corona-maatregelen en de herstelling zelf ook niet kan uitvoeren?

Je doet er goed om bij je kotbaas slechts aan te dringen voor hoogst dringende herstellingen nu we met z’n allen zoveel mogelijk vermijdbare contacten uit de weg moeten gaan.
Kan je kotbaas de herstelling niet zelf uitvoeren of geraakt hij moeilijk of zelfs niet aan een vakman, dan doe je er best aan om hiervoor enig begrip op te brengen, behalve in extreme situaties zoals een lekkende waterleiding of de chauffage die niet langer werkt.